Trwają zapisy do żłobka na rok 2017/2018r

Abonament po odliczeniu dotacji z UMK i programu

,,MALUCH 2017 PLUS” –około 600zł.

MAMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCE NA WRZESIEŃ!

 

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki.

 

Informujemy że nasz Żłobek otrzymał dotację z Programu ,,Maluch 2017 plus ,,- Kwota 140zł

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

 

 

Lokal spełnia wszelkie normy zapisane w

Ustawie  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr.45 poz.235) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr.69 poz.367).
Nasza Placówka  jest wpisana do rejestru Gminy Miasta Kraków pod numerem 

7330.2.18.2014

 

Maluszki  do dyspozycji  mają trzy sale w pełni wyposażone, toaletę dostosowaną do ich wzrostu oraz szatnię. Lokal posiada  wentylację mechaniczną, oświetlenie zgodne z Polską Normą i  wyposażony jest w profesjonalną zmywarkę.

 


Wyświetl większą mapę